Koszyk jest pusty

Formularz odstąpienia od umowy
.......................................                                                                                                                           ......................., dn............. 2014 r.

.......................................

......................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                              .............................................

                                                                                                                                              .............................................

                                                                                                                                       nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

                                                                                


                                                                                 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

                                                                                                    zawartej na odległość

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271)
odstępuję od umowy...........................................................................................................................................................................  
nr. ....................................zawartej dnia........................................................ w................................................................................................

Proszę o zwrot kwoty..................................zł (słownie: ...........................................................................................................................)
lub na konto nr...................................................................................................................................................................................................

 

Zwracam, towar …………………..........................................................................................................................................................................

otrzymany dnia ...................................................................................................................................................................................................

 

 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                               ...............................

                                                                                                                                            podpis konsumenta